Första skolveckan

Vi började veckan med att samla alla de nya sjuorna i matsalen för att hälsa dem välkomna till Korsavadsskolan. De fick också titta på de filmer som lärarna gjort under uppstartsdagarna föregående vecka (filmerna kan ni kika på på vår hemsida korsavadsskolan.se). Vi tycker att det är positivt att de nya sjuorna får en gemensam dag med sina mentorer och övriga personal på skolan och att åttor och nior får vänta med sin skolstart till tisdagen. Detta ger dem en chans att lära känna skolan och sina nya kamrater i en lugn miljö. På tisdagen var skolan fylld av alla härliga ungdomar och det var en mycket god stämning på skolan.

IMG_4371

Som rektor ingår man i barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och där hade vi vår första träff under torsdagen. Mötet besöktes av vår kommundirektör Diana Olsson som pratade om kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre -växtkraft, mångfald och engagemang” vilket kändes väldigt bra eftersom vi är igång och arbetar med detta, både med personal och elever på olika sätt.

Veckan avslutade vi med att vara med på invigningen av Simrislundsskolans nya lokaler. Det var roligt att få se hur fint de fått det med nya fräscha klassrum och ett nytt tillagningskök.

Vi glada för att det blev en så himla bra uppstartsvecka för både personal och elever!

Pia och Rasmus

 

Advertisements

Julen är här

December 161221

Nu går året mot sitt slut och vi avslutar en fantastisk termin. Just nu är tankarna i Luciafirande, glöggmingel och julavslutning, men vi minns också härliga uppstartsaktiviteter med korvgrillning och uteaktiviteter och inte minst allt lärande som skett i klassrummen under hösten. En termin går verkligen fort.

I höst har vi jobbat med att utveckla vårt arbete med elevinflytande. Både lärare och elever ser att det har skett en stor utveckling på detta område och det känns riktigt bra. Vi har också provat en ny modell för utvecklingssamtal där vårdnadshavare får träffa de olika ämneslärarna istället för mentorerna, detta har varit bra och vi ser fram emot att utveckla det vidare nästa år.

Vi som skolledare har mycket personalansvar och därför många medarbetarsamtal. Dessa samtal ger en fin möjlighet att sitta ner och prata med lärarna i lugn och ro och man märker att här finns mycket klocka och intressanta tankar som ger inspiration till skolutveckling.

I höst har några av lärarna börjat samarbeta med Kultur pedagogiska enheten, kring ett film och mediarum på skolan. Tanken är att eleverna ska kunna använda filmrummet till att arbeta ämnesövergripande med filmmediet som en sammankopplande länk. Vi tror att detta kommer att bli en fin möjlighet för oss att ge eleverna mer inflytande över undervisningen utifrån ett kreativt arbetssätt.

bild1

Denna termin har rektor Pia tagit över ansvaret för att leda elevrådet. Detta skapar ett utmärkt forum för eleverna att framföra sina åsikter till skolans ledning och vi får direkt input från eleverna gällande de frågor som intresserar och rör dem mest. Det här känns verkligen ett framgångskoncept.

I rollen som skolledare är det viktigt att träffa och få intryck från andra skolledare. Pia är med i flera rektorsnätverk och får genom dem inspiration för skolutveckling och kvalitetsarbete. Rasmus träffar andra rektorer på rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet som påbörjades i september. På samma sätt som lärarna måste arbeta med kollegialt lärande så behöver vi rektorer göra det om vi ska säkra kvaliteten och utveckla vår skola.

Inför nästa termin ser vi fram emot att hälsa flera nya lärare välkomna till Korsavadsskolan. Vi tackar också de lärare som av olika skäl slutar hos oss. I januari kommer Madeleine (franska och bild), Ann (tyska och svenska), Johanna (idrott), Monica (kurator) och Johan (Tryggheten och på Möjligheten) börja arbeta hos oss. Vi önskar de som slutar lycka till med nya äventyr och ser fram emot nya trevliga bekantskaper.

För andra året i rad har den muntliga delen på de nationella proven varit förlagd på höstterminen och lärarna har gjort ett fint arbete med att genomföra dem även om det har krävt lite extra slit. Vi ser mycket fram emot att se resultaten när de sammanvägs med de skriftliga delarna på vårterminen.

Olika skolrankingar och mätningar får mer och mer utrymme i olika medier. Vi är därför glada och stolta över att vi har fått mycket fina resultat i flera olika mätningar och nu senast väldigt bra resultat i SKLs öppna jämförelser. Det är fint att se att allas arbete ger goda resultat som syns.

Sedan i mitten av november har vi utöver Korsavadsskolan också ansvar för Borrby skola. Vi tycker att det är intressant och utvecklande att kunna se på skolan ur ett F-9 perspektiv och vi tror att vi kommer att dra många intressanta lärdomar av detta arbete. Det är också riktigt kul att träffa alla härliga barn och all fin personal på Borrby skola och fritids!

Vi vill tacka alla lärare och elever för alla fantastiska insatser under terminen. Det är roligt att se hur alla kämpar mot gemensamma mål kring kunskap och lärande.

Vi önskar alla en riktigt härlig jul och välkomnar er tillbaka i januari!bild2

Julhälsningar från Pia och Rasmus

Nu är vi igång med ett nytt spännande läsår!

En månad in i terminen är arbetet på skolan i full gång och det känns riktigt positivt. Vi är alla supertaggade på ett nytt läsår! Terminsstarten har präglats av arbetsro och god stämning på skolan, både bland lärare och elever. Under augusti och september har vi varit ute och besökt alla de nya årskurser 7 eleverna.  Detta gör vi för att vi vill att eleverna ska veta vem rektorn är och vad en rektor gör. Kul att träffa alla elever i sina klassrum!

img_3206

Våra uppstartsdagar har skett i samarbete med kulturpedagogiska enheten där eleverna har fått arbeta med dramapedagogiska samarbetsövningar och dansworkshops där de lärt sig dansa Hip-hop. Första veckan avslutades med en dans och musikföreställning där gruppen Freestyle Phanatics visade upp break dance och beat box. En föreställning som många elever tyckte var rolig och inspirerande.

Vi har hunnit ha vårt första elevrådsmöte vilket var ett utmärkt tillfälle för oss i ledningen att få insyn i vad eleverna tycker och tänker kring sin skolgång. Att rektor deltar i elevrådet är en av flera satsningar vi gör på skolan för att öka elevernas inflytande. Andra sätt som visar på ett ökat elevinflytande är att lärare publicerar sina lokala pedagogiska planeringar på sina bloggar och ger eleverna möjlighet att påverka lektionsplaneringarna i ett tidigt stadium. En annan form av elevinflytande är elevensval där vi i år arbetar med frågor kring integration och låter eleverna välja områden som knyter an till detta. Trevliga uteaktiviteter och väldigt fint väder gjorde detta till en härlig dag.

img_3248

En av Korsavadsskolans lärare, Anders Lind är nominerad till Guldäpplet 2016!

”Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidrar till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Det är ett prestigefyllt pris och det är fantastiskt många kompetenta och kvalificerade nominerade” – Vi väntar med spänning på resultatet!

Det är välkänt att lokalerna man vistas i påverkar hur trivsel och arbetsro växer fram. I och med att skolans elevantal har växt så har vi nu fått ta över lokalerna som tidigare tillhörde 4-6. Nu är vi inte längre lika trångbodda och har fått en ny hemvist. Att eleverna har större ytor tror vi bidrar positivt till arbetsmiljön på skolan. I och med att vi har utökat med en ny hemvist och att en del lärare har sökt nya uppdrag har vi haft förmånen att hälsa en del nya lärare välkomna till Korsavadsskolan.

Vi är glada att skicka en av våra förstelärare, Gunilla Sjöholm på Nationellt centrum för svenska som andraspråks kursledarutbildning för SVA och förstelärare. Vi kommer också att delta i ett projekt som heter Läsrörelsen, berättelser som förändrar där en svensklärare Susanne Johansson  samarbetar med vår skolbibliotekarie, Richard Sturesson. Projektet syftar till att lyfta fram berättandet i skönlitteratur, memoarer, biografier och serier. Projektet sker i samarbete med författaren David Lagercrantz.

I höst har vi tagit ytterligare ett steg i vår digitalisering och kompletterat vår 1-1 satsning med digitala läromedel till alla elever. Nu har alla elever på skolan tillgång till Gleerups samtliga digitala läromedel i sin dator, både hemma och i skolan. En annan del av vår satsning kring digitalisering är att vi använder våra kompetensutvecklingsdagar till att fortbilda lärarna kring pedagogiska frågor kopplade till framväxten av mer digitala lärmiljöer. Ett spännande och utmanande arbete. Det kommer även detta år bli ett besök för all personal på SETT-Syd i Malmö och det ser vi så klart väldigt mycket framemot.

img_3219

På samma sätt som tidigare år har de nya sjuorna fått delta i en säkerhetsmässa i Ystad. Eleverna får samtala med brandkår och polis samt lära sig om bland annat brandsäkerhet och faran med sms-lån. Detta har varit ett mycket uppskattat arrangemang bland både lärare och elever.

I vårt systematiska kvalitetsarbete framkommer det att vårt meritvärde på skolan har ökat markant jämfört med tidigare år. När vi analyserar betygsstatistiken kan vi se att färre elever får F och fler får A. Det är viktigt att hålla koll på hur betygen förändras från år till år för att kunna säkerställa att kvaliteten förbättras och att man har likvärdiga resultat på skolan.

Elevhälsoarbetet är en stor del av vardagen på en 7-9 skola. I höst har vi valt att organisera vår lokala elevhälsa lite annorlunda än tidigare. Våra specialpedagoger, speciallärare, kurator, socionom, skolsköterska  kommer att arbeta i ett team som kan göra insatser över hela skolan och även fungera mer som ett stöd till lärarna i hur de ska agera om frågor som rör till exempel anpassningar och särskilt stöd. Vi tror att detta arbetssätt kommer att leda till att fler elever kan få hjälp och att stödet kommer att ha högre kvalitet än tidigare.

Detta läsår deltar elevhälsoteamet i en utbildning som heter ”Att höja skolans elevhälsokompetens- ett processarbete, för likvärdig skola” som ordnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kursen handlar om att vi ska utveckla vårt elevhälsoteam i vår verksamhet, att jobba utifrån där vi står idag. Utvecklingsarbetet ska bygga på ett kollegialt lärande och ett erfarenhetsbyte kring komplexa frågor över tid. Genom fördjupande diskussioner har vi möjlighet att utveckla en gemensam arena för det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet

 

Pia, rektor och Rasmus bitr. rektor

Det händer mycket positivt!

Kompetensdag

Vi har nyligen haft en givande Kompetensdag tillsammans med personalen. Vi startade morgonen med hälsa och rörelse – därefter åt vi en god frukost tillsammans. Under förmiddagen hade vi en inspirationsföreläsning av SPSM- Specialpedagogiska skolmyndigheten, som gick igenom nya hjälpmedel för anpassningar för barn i behov av särskilt stöd. Vi tittade på och diskuterade appar som ger oss möjlighet till skrivstöd, stavning, talsyntes och tal till text. Vi kom även in på diskussioner om vad det innebär att läsa med öronen och att skriva med munnen. Vi tycker att det är mycket bra att det finns så många hjälpmedel och att de nu för tiden är så användarvänliga och lättillgängliga och för alla elever.

”Lärarna ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningen hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen” – Skolverket.  På eftermiddagen delade vi oss i mindre grupper för att diskutera  matriser. På detta sätt kan vi dela med oss och inspirera varandra. En härlig dela-kultur helt enkelt!  Detta arbeta ska  framöver leda till att skolan blir tydligare  med dokumentation, angående elevernas kunskapsutveckling under sina tre år på högstadiet

Ledningsdag

Barn och utbildningsförvaltningen har haft en ledningsträff på Kreativum i Karlshamn. Kreativum är ett vetenskapscentrum som syftar till att främja vetenskapligt tänkande och naturvetenskapens ställning i samhället. Det var en inspirerande dag med tester av programmerbart lego, kemi för barn i förskolan och visning av deras rymdtema för grundskolans tidigare år.

Under förmiddagen arbetade vi med vårt systematiska kvalitetsarbete – Normer och värden och kunskap och lärande och attitydundersökningen som våra elever i årskurs 8  svarat på. Vi analyserade våra utvecklingsområden, utifrån varje skolområdes resultat i blandade grupper – kollegialt lärande. Detta skapar goda förutsättningar för vår utveckling.

 Nya hemvisten

Eftersom elevantalet på skolan har ökat den senaste tiden, så kommer vi troligtvis att utöka skolan med nya lokaler läsåret 2016/2017. I de nya lokalerna kommer vi att starta en ny hemvist. Vi kommer alltså att få mer plats för eleverna som går på skolan. Vi ser mycket positivt på detta och tror att det kommer att främja goda studieresultat och skapa större studiero.

Eftersom våra sjuor blivit väldigt stora, så kommer vi i samma veva att göra en klass sju till. Eleverna kommer givetvis att vara delaktiga i denna förändring. Vi kommer återkomma med mer information, när politikerna tagit beslut om lokalförändringarna som påverkar Korsavadsskolan.

Korsavadsskolan är med i studien om droger 

Studien kommer att pågå under åren 2016-2019. Syftet är att undersöka om ”Öckerömetoden” fungerar som alkohol- och drogförebyggande metod.

Rent praktiskt innebär studien att Högskolan i Malmö kommer att göra en anonym drogvaneundersökning. Enkäten genomförs i början av höstterminen i klass 7, 8 och 9. Arbetet med detta sköts av doktorander på Högskolan i Malmö, som kommer till skolan och genomför enkäten med alla elever som är närvarande den dagen. Om det skulle visa sig att Öckerömetoden är effektiv erbjuds Simrishamn att implementera den med förtur i kommunen, direkt efter att sista enkäten gjorts. Det kommer att skickas ut ett  informationsbrev till alla elevers vårdnadshavare innan studien påbörjas.

Några lärare går mot nya utmaningar

Inför kommande läsår är det några av våra lärare som lämnar oss för nya uppdrag – vi önskar dem lycka till. Under veckan kommer vi fortsätta med intervjuerna till våra vakanta lärartjänster. Vi har många  kompetenta och bra sökanden på ett flertal av våra tjänster – vilket gör oss oerhört glada.

Mobilfritt under lektionerna

Det förs ständiga och livliga diskussioner på sociala medier om huruvida elever ska få ha sina mobiler på lektionerna eller ej. Det finns såklart olika sätt att se på det och att hantera det. Eftersom vi anser att mobiltelefonerna stör undervisningen, så har ledningen tillsammans med hemvisterna beslutat att vi från och med denna vecka inför mobilfria lektioner fram till sommaren. Detta innebär inte att vi är emot digitala verktyg – tvärtom vi arbetar mycket med digitala verktyg. Vi är en skola med ganska bra utbud av Chromebooks  och iPads, så vi kan ju använda dem, vilket gör att vi inte behöver be eleverna använda sina egna mobiler under lektionstid. Både forskning och  beprövad erfarenheten säger att mobilfria lektioner leder till bättre resultat och gör eleverna bättre.  Vi kommer att utvärdera detta beslut innan sommarlovet.

Nu ser vi framemot en vecka med nya utmaningar!

Vi ses i korridorerna!

Ny ledning – nya utmaningar

Nu har Joakim och Rasmus varit på plats i sina nya roller som biträdande rektorer i två veckor. Starten har känts bra. Vi har haft tillfälle att arbeta tillsammans och lära känna varandra i teamet. Rasmus har varit runt i klasserna på Korsavad och presenterat sig. Joakim är ju tidigare väl känd i Borrby.
bild 2

Förra veckan hade en del av personalen kompetensdagar och även denna gång träffades personal från båda skolorna tillsammans. Vi fick fina föreläsningar av lärarna som varit utbildningen Bedömning för och av lärande i Stockholm. Detta var mycket informativt och uppskattat. Som en del i vårt hälsotänkande inleddes dagen med ett urval av fysiska aktiviteter. Simning, promenad och latindans var bara några av alla saker man kunde välja på. Efter allt svettande åt vi en gemensam frukost innan vi tog tag i dagens aktiviter. Dagen präglades av spännande diskussioner kring betyg och bedömning, workshops och IKT-lärande. På det hela taget så kändes som en mycket rolig och lärorik dag för oss alla! Vi är säkra på att detta kommer att gynna skolan och elevernas framtida utveckling och lärande.bild 1

Pia var på skolinspektionens dag temat för dagen var framtid och utveckling. Skolinspektionen har under fem år gjort tillsyn ute på skolorna i landet och sett att skolorna inte följer kursplanerna. De arbetar för mycket i böcker framför allt inom matematik. Teknikundervisningen är för praktisk, man missar den teoretiska delen. Teknikundervisningen är också missgynnande mot flickor. Var femte skola får kritik för att de inte anpassar undervisningen till elevernas individuella behov. Skolorna missar ofta de elever som vill gå fort fram, dessa elever önskar mer utmaningar. Detta är viktiga områden att analysera även på vår skola.
Följande tre områden kommer att stå i fokus när inspektionen kommer till oss, kunskapsresultat, trygghet och studiero samt pedagogiskt ledarskap.

Som vi tidigare skrivit så samarbetar vi med Gleerups kring deras digitala läromedel. I förra veckan kom de på besök till oss på Korsavad. Utvecklare av läromedelen för de olika ämnena höll i workshops där de svarade på frågor om stort och smått samt tog emot feedback från lärarna. Vi tror att detta kommer att sätta spår framöver!
I förra veckan träffade vi resursteamen från Korsavad och Borrby. Vi hade en dag där vi pratade om kartläggning och pedagogisk utredning. Utifrån forsking och den gemensamma litteratur vi har läst diskuterade vi exkludering och inkludering. Hur arbetar vi med våra små grupper på skolan och hur ska vi ha det i framtiden? Mycket att tänka på. Utifrån skolverkets rekommendationer kring trygghet och studiero har vi påbörjat ett arbete som ska ske långsiktigt och systematiskt, givetvis utifrån vårt fokusområde normer och värden. Allt som allt en mycket givande dag

Höstterminen är i full gång!

Ibland går tiden fortare än man egentligen hinner med. I skrivande stund har eleverna redan hunnit gå hela sju veckor i skolan! Och det är mycket som hänt.

Sjuorna börjar finna sig ordentligt tillrätta i sin anya klasser, med nya kamrater, lärare och allt nytt som hör högstadiet till. Plötsligt blir det ju lite mer egenansvar, när man på egen hand ska hålla koll på schema, skåp, nycklar, böcker och tider. Fast av ansvar växer man och det ser ut att fungera väldigt bra. Alla hemvister har också haft sina första föräldramöten för läsåret.

Åttorna och niorna återvände till en välbekant skola och kända ansikten. I korridorerna ser vi glada miner och i klassrummen ett gott arbetsklimat.

En nyhet det här läsåret är vårt pilotprojekt tillsammans med Gleerups – ett läromedelsförlag. I utbyte mot vår kompetens och våra reflektioner som pedagoger och elever får vi prova alla Gleerups digitala lärverktyg alldeles gratis under två år. Detta går hand i hand med vår satsning på att alla elever har en egen dator som resurs i sitt lärande. Fördelarna är många. Förutsatt att du har internetuppkoppling hemma (eller i din mobiltelefon!) kan du komma åt dina skolböcker överallt. Inga fler kvarglömda läxor i skåpen! En annan fantastisk fördel är likvärdigheten. Oavsett om du har lätt eller svårt att läsa mycket text – kan du få allting uppläst i datorn. Om som ytterligare en bonus – du kan genom ett enda litet knapptryck få hela lärobokstexten översatt till en hel uppsjö språk: engelska, tyska, spanska, bosniska, arabiska…vad du vill! Just nu befinner vi oss bara i uppstartsfasen – vi lär oss nytt tillsammans.språkdag

Teknik i all ära – men det finns många andra sätt att lära. I fredags uppmärksammade Korsavadsskolans elever Europeiska språkdagen 2014 och det syns på väggarna i skolans korridorer!

Idag har vi läsårets andra Elevens val-dag. Alla dessa dagar börjar med ett hälsoval. Hjärnan vill ha KUL men mår också väldigt bra av fysisk aktivitet. Under läsåret kommer temat “Lika/Olika” att prägla Elevens val – här jobbar vi extra aktivt med skolans fokusmål Normer & Värden.

Livet för oss rektorer står minsann inte heller stilla! Det har varit extra instensivt att dra igång läsår 14/15 med många nyheter. Dessutom hade vi Arbetsmiljöverket på besök för en genomlysande inspektion. Vi klarade oss ganska bra och det är vi stolta över! Vi har också varit iväg ett par dagar tillsammans med Skolområde Simrislund för att prata utveckling och Kvalitetsarbete 1415 – Korsavad. Just nu befinner vi oss här. Läs gärna!

kdag9Läsårets första K-dag för personalen hade vi tillsammans med Borrby skola. Vi jobbade tillsammans i ett F-9-perspektiv kring kunskapsaspekterna i läroplanen. En mycket givande dag för oss alla. Inte bara Elevens val-dagar börjar med hälsa och rörelse. Personalens K-dagar har samma tema – vi börjar med ett rörelsepass och efterföljande gemensam frukost! Uppskattat av alla.

 

Inblick i rektorernas vardag

För lärare och elever är dagarna just nu fyllda av alla avslutande skolarbeten. Tro det eller ej, men snart är läsåret 13/14 slut! Det har varit mycket arbete kring de nationella proven: rättning och sambedömning. Utöver de nationella proven ska givetvis alla den “vanliga” undervisningen löpa på.

Vardagen för oss i skolledningen såhär i slutet av terminen handlar faktiskt mer om framtiden än om nuet. Märkligt, eller hur? Vi är fullt sysselsatta med tjänstefördelningen och organisationen i arbetslag inför läsåret 14/15. I och med att kravet på lärarlegitimation infaller 2015, har vi redan nu utgått från lärarnas ämnesbehörighet när vi nu sätter organisationen. Även detta för att säkerställa elevernas fulla utveckling mot kunskapskraven – deras rättighet!

För att ett läsår ska fungera bra, är det viktigt med en tydlig struktur både för lärare och elever. Vi har redan lagt kalendariet klart. Gemensamma dagar för exempelvis Elevens Val är redan utlagda för läsåret, så att lärarna och eleverna tillsammans kan planera dessa i god tid.

För att få en tydligt och bra skolutveckling är det viktigt att med framförhållning lägga en god planering för lärarnas kompetensutveckling. Kommande läsår står det kollegiala lärandet i fokus – givetvis i förhållande till våra utvecklingsmål som vi ska arbeta med systematiskt Bedömning och Betyg, Normer och Värden. På konferenstid, i personalrummet, i klassrummen är vi redan igång med detta.

Imorgon har vi en gemensam kompetensutvecklingsdag tillsammans med personalen i skolområde Syd. Vi börjar dagen med rörelse – en investering i välmåendet! Bilder kommer!