Det händer mycket positivt!

Kompetensdag

Vi har nyligen haft en givande Kompetensdag tillsammans med personalen. Vi startade morgonen med hälsa och rörelse – därefter åt vi en god frukost tillsammans. Under förmiddagen hade vi en inspirationsföreläsning av SPSM- Specialpedagogiska skolmyndigheten, som gick igenom nya hjälpmedel för anpassningar för barn i behov av särskilt stöd. Vi tittade på och diskuterade appar som ger oss möjlighet till skrivstöd, stavning, talsyntes och tal till text. Vi kom även in på diskussioner om vad det innebär att läsa med öronen och att skriva med munnen. Vi tycker att det är mycket bra att det finns så många hjälpmedel och att de nu för tiden är så användarvänliga och lättillgängliga och för alla elever.

”Lärarna ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningen hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen” – Skolverket.  På eftermiddagen delade vi oss i mindre grupper för att diskutera  matriser. På detta sätt kan vi dela med oss och inspirera varandra. En härlig dela-kultur helt enkelt!  Detta arbeta ska  framöver leda till att skolan blir tydligare  med dokumentation, angående elevernas kunskapsutveckling under sina tre år på högstadiet

Ledningsdag

Barn och utbildningsförvaltningen har haft en ledningsträff på Kreativum i Karlshamn. Kreativum är ett vetenskapscentrum som syftar till att främja vetenskapligt tänkande och naturvetenskapens ställning i samhället. Det var en inspirerande dag med tester av programmerbart lego, kemi för barn i förskolan och visning av deras rymdtema för grundskolans tidigare år.

Under förmiddagen arbetade vi med vårt systematiska kvalitetsarbete – Normer och värden och kunskap och lärande och attitydundersökningen som våra elever i årskurs 8  svarat på. Vi analyserade våra utvecklingsområden, utifrån varje skolområdes resultat i blandade grupper – kollegialt lärande. Detta skapar goda förutsättningar för vår utveckling.

 Nya hemvisten

Eftersom elevantalet på skolan har ökat den senaste tiden, så kommer vi troligtvis att utöka skolan med nya lokaler läsåret 2016/2017. I de nya lokalerna kommer vi att starta en ny hemvist. Vi kommer alltså att få mer plats för eleverna som går på skolan. Vi ser mycket positivt på detta och tror att det kommer att främja goda studieresultat och skapa större studiero.

Eftersom våra sjuor blivit väldigt stora, så kommer vi i samma veva att göra en klass sju till. Eleverna kommer givetvis att vara delaktiga i denna förändring. Vi kommer återkomma med mer information, när politikerna tagit beslut om lokalförändringarna som påverkar Korsavadsskolan.

Korsavadsskolan är med i studien om droger 

Studien kommer att pågå under åren 2016-2019. Syftet är att undersöka om ”Öckerömetoden” fungerar som alkohol- och drogförebyggande metod.

Rent praktiskt innebär studien att Högskolan i Malmö kommer att göra en anonym drogvaneundersökning. Enkäten genomförs i början av höstterminen i klass 7, 8 och 9. Arbetet med detta sköts av doktorander på Högskolan i Malmö, som kommer till skolan och genomför enkäten med alla elever som är närvarande den dagen. Om det skulle visa sig att Öckerömetoden är effektiv erbjuds Simrishamn att implementera den med förtur i kommunen, direkt efter att sista enkäten gjorts. Det kommer att skickas ut ett  informationsbrev till alla elevers vårdnadshavare innan studien påbörjas.

Några lärare går mot nya utmaningar

Inför kommande läsår är det några av våra lärare som lämnar oss för nya uppdrag – vi önskar dem lycka till. Under veckan kommer vi fortsätta med intervjuerna till våra vakanta lärartjänster. Vi har många  kompetenta och bra sökanden på ett flertal av våra tjänster – vilket gör oss oerhört glada.

Mobilfritt under lektionerna

Det förs ständiga och livliga diskussioner på sociala medier om huruvida elever ska få ha sina mobiler på lektionerna eller ej. Det finns såklart olika sätt att se på det och att hantera det. Eftersom vi anser att mobiltelefonerna stör undervisningen, så har ledningen tillsammans med hemvisterna beslutat att vi från och med denna vecka inför mobilfria lektioner fram till sommaren. Detta innebär inte att vi är emot digitala verktyg – tvärtom vi arbetar mycket med digitala verktyg. Vi är en skola med ganska bra utbud av Chromebooks  och iPads, så vi kan ju använda dem, vilket gör att vi inte behöver be eleverna använda sina egna mobiler under lektionstid. Både forskning och  beprövad erfarenheten säger att mobilfria lektioner leder till bättre resultat och gör eleverna bättre.  Vi kommer att utvärdera detta beslut innan sommarlovet.

Nu ser vi framemot en vecka med nya utmaningar!

Vi ses i korridorerna!

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i årskurs 3 och 6 kommer de nationella proven snart. Det  är också årskurs 6 sista terminen innan de skall få betyg och fortsätta sin skolgång på högstadiet.

Pia, Christian, Joacim och MFF kommer att  hålla föräldramöte för sökande till fotbollsakademin den 28/1 kl 18:00. På mötet kommer föräldrarna att få information om fotbollsklassen. Mötet kommer att behandla vad det innebär att gå i fotbollsklass, hur det fungerar och vad som krävs av eleverna samt vilken unik möjlighet det är för eleverna. Uttagning kommer ske den 13/3 mellan klockan 13.00-14.00 på konstgräset utanför Korsavadsskolan.

Förra året införde vi “Öppet hus” för blivande årskurs 7 elever på Korsavadsskolan. Vilket var väldigt uppskattat. Även detta år kommer vi att ha öppet för alla på skolan, deras vårdnadshavare och blivande årskurs 7. Lördagen den 31/1 har vi öppen mellan kl 9-12. Varmt välkomna!

Anna Davidsson från Högskolan i Kristianstad kommer att fortsätta med sitt utvecklingsarbete /processtöd med lärarna på K-dagarna under läsåret. Hon kommer att utgå ifrån Wiliams fem nyckelstrategier och Lgr 11.

Det innebär att  Borrby skola och Korsavadsskolan kommer att utöka sitt samarbete kring ett F-9 perspektiv.  Detta kommer att leda till att lärare får en tydligare syn på vad som har gjorts och vad som kommer att behöva utvecklas i de olika åldrarna. För att främja detta arbete kommer vi, förutom gemensamma K-dagar, att ha gemensamma ämneslag vid fyra tillfällen under terminen. Ämneslagen kommer att följa det övriga utvecklingsarbetet och ta sin utgångspunkt i Wiliams fem nyckelstrategier.

Satsningen på “en till en” fortsätter att utvecklas och vi har många spännande saker kvar att lära oss. Vi har nu börjat byta ut lärarnas datorer mot Chromebook, samma som eleverna har. Det finns många fördelar att arbeta med Google Apps och en av dem är t.ex funktionen att dela dokument, lärare-elev. Detta skapar stora möjligheter att arbeta formativt och man kan följa elevens lärande. Eleverna kan också dela med varandra och kan då ge varandra kamratrespons.

Vårt samarbete med Gleerups fortsätter och våra  piloter  kommer att göra ett besök i Malmö för att lära sig mer om de nya digitala läromedlen. De kommer också få chansen att lämna feedback och på så sätt hjälpa till att utveckla läromedlen.

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i åk 9 kommer de nationella proven snart. Det  är också deras sista terminen innan de skall få slutbetyg och fortsätta sin skolgång på gymnasiet.

Pia, Christian, Joacim och MFF kommer att  hålla föräldramöte för sökande till fotbollsakademin den 28/1 kl 18:00. På mötet kommer föräldrarna att få information om fotbollsklassen. Mötet kommer att behandla vad det innebär att gå i fotbollsklass, hur det fungerar och vad som krävs av eleverna samt vilken unik möjlighet det är för eleverna. Uttagning kommer ske den 13/3 mellan klockan 13.00-14.00 på konstgräset utanför Korsavadsskolan.

Förra året införde vi “Öppet hus” för blivande årskurs 7 elever. Vilket var väldigt uppskattat. Även detta år kommer vi att ha öppet för alla på skolan, deras vårdnadshavare och blivande årskurs 7. Lördagen den 31/1 har vi öppen mellan kl 9-12. Varmt välkomna!

Anna Davidsson från Högskolan i Kristianstad kommer att fortsätta med sitt utvecklingsarbete /processtöd med lärarna på K-dagarna under läsåret. Hon kommer att utgå ifrån Wiliams fem nyckelstrategier och Lgr 11.

Det innebär att  Borrby skola och Korsavadsskolan kommer att utöka sitt samarbete kring ett F-9 perspektiv.  Detta kommer att leda till att lärare får en tydligare syn på vad som har gjorts och vad som kommer att behöva utvecklas i de olika åldrarna. För att främja detta arbete kommer vi, förutom gemensamma K-dagar, att ha gemensamma ämneslag vid fyra tillfällen under terminen. Ämneslagen kommer att följa det övriga utvecklingsarbetet och ta sin utgångspunkt i Wiliams fem nyckelstrategier.

Satsningen på “en till en” fortsätter att utvecklas och vi har många spännande saker kvar att lära oss. Vi har nu börjat byta ut lärarnas datorer mot Chromebook, samma som eleverna har. Det finns många fördelar att arbeta med Google Apps och en av dem är t.ex funktionen att dela dokument, lärare-elev. Detta skapar stora möjligheter att arbeta formativt och man kan följa elevens lärande. Eleverna kan också dela med varandra och kan då ge varandra kamratrespons.

Vårt samarbete med Gleerups fortsätter och våra  piloter  kommer att göra ett besök i Malmö för att lära sig mer om de nya digitala läromedlen. De kommer också få chansen att lämna feedback och på så sätt hjälpa till att utveckla läromedlen. Under terminen kommer vi även att få besök på skolan – både i klassrummet och på ämneslaget av Gleerups.

 

Nu är det snart jul igen

Nu är det inte många dagar kvar innan vi ska gå på jullov, men det är fortfarande hög aktivitet på våra skolor och det är en del arbete kvar att utföra.
I förra veckan när eleverna var lediga hade vi en kompetensdag tillsammans med alla pedagoger som arbetar i Borrby och på Korsavadsskolan. Dagen präglades av ett kollegialt lärande, utifrån våra fokusområden – bedömning och betyg. Vi startade som vanligt med en hälsomorgon, där pedagogerna valt olika aktivitet som promenad, simning, cirkelgym och dans.

Vi fick under dagen ta del utav idrottslärarnas utbildning på GIH i Stockholm, som b.la. handlade om dokumentation, dans i ämnet idrott där Tony Irving var inspiratör samt psykisk ohälsa bland unga.
Två av våra lärare som arbetar mycket med IKT-utvecklingen på skolan föreläste kring ”flippat klassrum” och digitala verktyg – hur man kan inspirera sina elever i undervisningen.

k dag

På eftermiddagen diskuterades Dylan Wiliams bok utifrån följande frågor:
Wiliams fem nyckelstrategier för att utveckla elevens lärande är följande:att följa lärande

1. Tydligöra mål och kriterier för framgång
2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
3. Återkoppling som för lärandet framåt
4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Vi har också hunnit med en hel del klassrumsbesök under veckorna. Vi ser att det sker ett lärande utifrån vår läroplan Lgr11, som är en mycket positiv utveckling.

Hjärnan vill ha KUL!

Mitt i terminen!

Halva hösten har passerat och vi har haft vårt höstlov – för första gången vecka 42! Hoppas att det passade er bra. För skolans del passar det utmärkt eftersom vi får fler veckor kvar på terminen att arbeta innan det blir jullov.

I höst har niorna haft sina prao-veckor, de sista i deras grundskoletid. Både arbetslplatser och Sissi (vår Studie- och yrkesvägledare) vittnar om att praktiken gått bra och att vi har väldigt trevliga och duktiga ungdomar på vår skola!

Utvecklingsarbetet på Korsavadsskolan går framåt i enlighet med våra fokusmål. Tidigare i höst var några av våra lärare iväg på utbildning i Stockholm “Bedömning för lärande” samt “Natur- och teknikutveckling”. Nästa vecka när vi har K-dagar kommer de att förmedla sina nya kunskaper till kollegorna – det kollegiala lärandet när det fungerar som bäst!

För oss rektorer har terminen hittills varit fylld av medarbetarsamtal. Det blir en hel del i våra två skolområden. men nu är det nästan klart och det har varit spännande, utvecklande och givande att höra deras tankar kring skolutveckling!

Nya vindar blåser också i skolledningen. Lotta avslutar idag sin tjänst som biträdande rektor och påbörjar uppdraget som utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen här i Simrishamn. På så sätt kommer vårt samarbete att fortsätta tillsammans. I det vardagliga skolutvecklingsarbetet får Pia nu två nya biträdande rektorer: Rasmus Björck som har sin huvudsakliga placering på Korsavadsskolan och Joakim Cronvall som har sin huvudsakliga placering på Borrby Skola. Vi kommer dock att jobba som ett team.

Även i personalen är det lite förändringar. Det är lite föräldraledighet och byte av arbetsplats – dock inom vår organisation. Så är livet – det står aldrig stilla!

Idag är det fullt av spöken, häxor och andra skrämmande figurer på skolan, då hemvist Söder har Halloweentema. Vi önskar er alla en trevlig Allhelgonahelg!

Höstterminen är i full gång!

Ibland går tiden fortare än man egentligen hinner med. I skrivande stund har eleverna redan hunnit gå hela sju veckor i skolan! Och det är mycket som hänt.

Sjuorna börjar finna sig ordentligt tillrätta i sin anya klasser, med nya kamrater, lärare och allt nytt som hör högstadiet till. Plötsligt blir det ju lite mer egenansvar, när man på egen hand ska hålla koll på schema, skåp, nycklar, böcker och tider. Fast av ansvar växer man och det ser ut att fungera väldigt bra. Alla hemvister har också haft sina första föräldramöten för läsåret.

Åttorna och niorna återvände till en välbekant skola och kända ansikten. I korridorerna ser vi glada miner och i klassrummen ett gott arbetsklimat.

En nyhet det här läsåret är vårt pilotprojekt tillsammans med Gleerups – ett läromedelsförlag. I utbyte mot vår kompetens och våra reflektioner som pedagoger och elever får vi prova alla Gleerups digitala lärverktyg alldeles gratis under två år. Detta går hand i hand med vår satsning på att alla elever har en egen dator som resurs i sitt lärande. Fördelarna är många. Förutsatt att du har internetuppkoppling hemma (eller i din mobiltelefon!) kan du komma åt dina skolböcker överallt. Inga fler kvarglömda läxor i skåpen! En annan fantastisk fördel är likvärdigheten. Oavsett om du har lätt eller svårt att läsa mycket text – kan du få allting uppläst i datorn. Om som ytterligare en bonus – du kan genom ett enda litet knapptryck få hela lärobokstexten översatt till en hel uppsjö språk: engelska, tyska, spanska, bosniska, arabiska…vad du vill! Just nu befinner vi oss bara i uppstartsfasen – vi lär oss nytt tillsammans.språkdag

Teknik i all ära – men det finns många andra sätt att lära. I fredags uppmärksammade Korsavadsskolans elever Europeiska språkdagen 2014 och det syns på väggarna i skolans korridorer!

Idag har vi läsårets andra Elevens val-dag. Alla dessa dagar börjar med ett hälsoval. Hjärnan vill ha KUL men mår också väldigt bra av fysisk aktivitet. Under läsåret kommer temat “Lika/Olika” att prägla Elevens val – här jobbar vi extra aktivt med skolans fokusmål Normer & Värden.

Livet för oss rektorer står minsann inte heller stilla! Det har varit extra instensivt att dra igång läsår 14/15 med många nyheter. Dessutom hade vi Arbetsmiljöverket på besök för en genomlysande inspektion. Vi klarade oss ganska bra och det är vi stolta över! Vi har också varit iväg ett par dagar tillsammans med Skolområde Simrislund för att prata utveckling och Kvalitetsarbete 1415 – Korsavad. Just nu befinner vi oss här. Läs gärna!

kdag9Läsårets första K-dag för personalen hade vi tillsammans med Borrby skola. Vi jobbade tillsammans i ett F-9-perspektiv kring kunskapsaspekterna i läroplanen. En mycket givande dag för oss alla. Inte bara Elevens val-dagar börjar med hälsa och rörelse. Personalens K-dagar har samma tema – vi börjar med ett rörelsepass och efterföljande gemensam frukost! Uppskattat av alla.

 

K-dag med kollegialt lärande!

K-dag med kollegialt lärande stod på programmet!

I tisdags samlade vi båda våra skolområden till en gemensam K-dag. När hjärnan ska jobba, så behöver kroppen vara pigg, så därför startade vi dagen med att röra på oss. All personal hade fått välja en morgonaktivitet utifrån följade:

Morgonaktivitet!

Väl tillbaka på skolan med rosiga kinder hade Marianne, Linda och Åsa dukat fram en fantastisk frukost till oss!

Därefter samlades alla i matsalen för en genomgång av dagen. Det är väldigt roligt och spännande att arbeta med två skolområden och få se den utveckling som sker från förskoleklass till årskurs 9!

Skolområde Syd tillbringade dagen tillsammans med Gunilla och Anna som är två av våra förstelärare i Kommunen. Arbetslagen satt tillsammans och resonerade kring Lgr11, förmågor och lärande. Det gemensamma arbetet landade i en pedagoisk planering.

Skolområde Korsavad tillbringade dagen tillsammans med det lokala IKT-rådet. Vi jobbade med vår nya lärportal EduLife och Google Apps for Education.

Det bästa sättet att lära och utvecklas är att göra saker tillsammans – det kollegiala lärandet. Vi utnyttjar kompetensen hos varandra och delar med oss av vår kunskap – sharing is caring!