Påsken är på väg – Glad Påsk!

IMG_4745Nu går vi mot ljusare tider och vårterminen har dragit igång ordentligt. Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi varje höst en attitydundersökning med våra elever på skolan. Efter att vi samlat in enkäterna så sammanställs de och analyseras av lärarna och skolledningen. I år så förbättrades resultatet på nästan samtliga punkter. Det område där vi gjorde den mest markanta förbättringen var kring elevinflytande. Under det senaste året har vi jobbat mycket med detta och det känns bra att få svart på vitt att arbetet har gett ett resultat som eleverna märker och uppskattar.

Programmering

Vi fortsätter också med vårt utvecklingsarbete kring digitalisering, programmering, matematik och språkutvecklande arbetssätt. I veckan har matematik, teknik och NO-lärarna varit i Stockholm på Ifous program kring forskning om programmering tillsammans med rektor och förvaltningschef. Det var många intressanta föreläsningar och samtal med forskare och kollegialt lärande genom ”speed dating”. När ändringarna i läroplanen kring digitalisering och programmering blir obligatoriska läsåret 18/19 känner vi att vi kommer att vara väl förberedda. Vi har faktiskt tjuvstartat lite med arbete i Scratch och programmering med Lego Mindstorms. Nu ska det bli väldigt intressant att se hur arbetet med programmering tas emot av eleverna när det sätter igång i skarpt läge till hösten.

IMG_4643

Nationella prov

Vårterminens nationella prov har dragit igång och vi har genomfört proven i svenska och svenska som andra språk samt de praktiska proven i biologi. Vilket NO och SO ämne som det är nationellt prov i varierar mellan skolor och år. Denna gång blev vi tilldelade biologi och samhällskunskap och detta uppskattades av både lärare och elever.

Fotbollsakademin

Ett femtiotal fotbollsfantaster samlade i igår på vår konstgräsplan för att försöka att få en plats i vår populära fotbollsakademi till hösten. Vi håller tummarna för att det kommer att gå bra för dem.

IMG_4743

Ny organisation

Inför höstens nya organisation så har vi pratat med alla berörda klasser och samlat elevernas tankar i en barn- och konsekvensanalys som kommer att vara färdigställd till terminsstarten i augusti. Ledning kommer nu att träffa elevernas inflytandegrupp för att ge dem möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över bland annat uppstartsdagarna i augusti. Elever och vårdnadshavare kommer att få fortsatt information genom Unikum. Så håll ögonen öppna.

Idag har vi kompetensdag och ägnar dagen åt att arbeta med höstens nya organisation utifrån läroplansmålen. Vi hoppas på en spännande och utvecklande dag.

Pisa

En lite speciell händelse i vår var att Korsavadsskolan deltog i årets PISA-undersökning. Det var mycket intressant att få vara del av denna så omskrivna internationella undersökning. Vi håller naturligtvis tummarna för att Korsavadsskolan kan hjälpa Sverige att förbättra sin position i den internationella rankingen över länders utbildningsväsen.

IMG_4638

Vi önskar er alla ett härligt påsklov!

Advertisements

Skolutveckling när den är som bäst

Vi är nu i full gång med vår skolutveckling. Vi fortsätter med att hålla i och hålla ut kring våra utvecklingsområden – Normer och Värden, Kunskap och Lärande. Detta läsår lägger vi stor fokus på studieron i klassrummet, Internet-utveckling och det språkutvecklande arbetssättet och matematik. Vi fortsätter utveckla vårt formativa förhållningssätt och det kollegiala lärandet som metoder i vår utveckling. Allt för att det ska leda till ett ökat lärande för våra elever. Vi ställer oss frågan ”Vad får våra elever att vilja lära mer”?

IMG_4502

Praktiknära forskning behövs

Tillsammans med forskare vid Stockholms universitet har våra matematiklärare gått med i ifous-program (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) –  kring programmering i ämnesundervisningen. Programmet syfte är att stärka våra elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering. Processen innebär att Korsavadsskolan kommer att bli medforskare under tre år!

Arbetsmarknadskunskap för våra elever

Alla våra elever får detta läsåret besök av Lars och Anna frånarbetsmarknadskunskap för att prata om framtiden och vilka arbete som finns och vad som krävs för ett visst arbete.

Utvecklingssamtalen för årskurs 8 blev en bra eftermiddag/kväll och vi hade många nöjda elever och vårdnadshavare på besök.

 Öckerömetoden – forskare

Även detta år har vi haft forskare från Malmö Högskola varit på skolan. Eleverna har fått svara på frågor kring, alkohol, droger och tobak. Resultaten var något bättre än förra året (se resultatet här). Alkoholen är det som används mest av våra ungdomar. Vi kan på skolan hjälpa till med att utveckla elevernas lärande, men vi har svårt för att ha koll om eleverna dricker alkohol eller tar droger på helgerna.

Förändringar inför nästa läsår

Vi på Korsavadsskolan funderar alltid på hur vi ska göra skolan bättre för elever och personal. Under de senaste åren har vi diskuterat och tänkt mycket på om det inte skulle skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling om vi delade in våra hemvister efter elevernas ålder. Sjuor, åttor och nior går i varsin hemvist. Vi har nu förankrat hemvistförändringen på skolan och beslutat att det är ett bra läge att genomföra denna förändring i början av höstterminen 2018.

Hösthälsningar från Pia och Rasmus

Första delen av terminen

Nu är vi drygt en månad in i terminen och vårens aktiviteter är i full gång.

Vi har nyligen haft föräldramöte med information till de blivande fotbollsklasserna. Pia, Joacim och Christian informerade om vad det innebär att gå i fotbollsklass och vilka krav det ställer på eleverna, men också om hur roligt och nyttigt det är att träna fotboll dagligen. Det ska bli spännande att se vilka elever som blir uttagna i år.

Förra lördagen hade vi öppet hus. Som vår tradition bjuder kommer föräldrar och elever som är intresserade av att börja på Korsavadsskolan och besöker oss en lördag i februari. Både lärare och elever är på plats för att vi ska kunna visa upp hur en skoldag ser ut på riktigt. En av de mer spektakulära lektioner var den biologilektion som besöktes av ett tiotal nykläckta kycklingar och deras mamma, ett fint tillfälle att diskutera livets mirakel. Det är härligt att se alla nyfikna föräldrar och elever och det känns bra att kunna visa upp vår fina skola och våra duktiga lärare och elever.Pias bilder 1785

Vi kommer att börja arbeta med ett nytt systematiskt kvalitetsarbete i år. Tanken är att det ska vara likvärdigt mellan förvaltningens olika verksamheter för att allt ska bli mer som en helhet. Detta betyder att vi rektorer kommer att arbeta med ett annat material men också att lärarna kommer att göra sitt systematiska kvalitetsarbete lite annorlunda. Detta för att det ska bli enklare och tydligare men också leda till högre kvalitet i verksamheten.

Vi vill också passa på att välkomna våra nya lärare till skolan. I en tid som denna med en hel del lärarbrist är vi glada att vi har hittat behöriga och kompetenta lärare som vill arbeta här på Korsavadsskolan tillsammans med oss.

I början av terminen har vi också fått en hel del nya elever. Dessa elever vistas i Kartläggningsklasserna i gamla musiksalen och  under 4-6. Allt verkar falla bra på plats och de sätter direkt igång med arbetet att lära sig språket. Vi håller på att anpassa oss till de nya reglerna kring kartläggningen av dessa elevers kunskaper och vi tycker att detta är mycket spännande att följa. Extra roligt är att vi i viss mån arbetar med att de ska använda våra digitala läromedel, något som kommer att bli kul att utvärdera.Pias bilder 1801

Veckan efter sportlovet får vi besök av skolinspektionen. Skolinspektionen granskar kommunala och fristående skolor i syfte att kontrollera att de följer skollagen och skolans andra styrdokument. Vi ser fram emot deras besök och tycker att det ska bli spännande att ha dem här.

En dag vi kommer att minnas länge var när vi tillsammans med alla skolans niondeklassare lyssnade till Lea Gleitman på Grand. Lea Gleitman har överlevt förintelsen och har under många år varit runt i landet och föreläst om sina upplevelser. Lea Gleitman menar att det är extra viktig att informera ungdomar så att berättelsen förs vidare till framtida generationer. Detta var en dag med mycket starka känslor både från elever och personal och föreläsningen var mycket uppskattad. Föreläsningen uppmärksammades också i en fin artikel i Ystad Allehanda.

Vi fortsätter vårt arbete med våra prioriterade utvecklingsområden som är ledarskap, elevinflytande, kollegialt lärande och formativ bedömning. Vi arbetar med Dylan Wiliams Handbok i formativ bedömning som alla lärare fick i julas och tror mycket på den då den innehåller konkreta exempel och tips på hur man kan göra i undervisningssituationen. Vi ser stora förtjänster i att hålla i detta arbete och inte hoppa mellan olika projekt. Vår förhoppning är att vi kommer att utveckla formativ bedömning genom kollegialt lärande där vi lär av varandra. Elevinflytande är ju också en del i den formativa bedömningen till exempel genom att eleven ska äga sin egen lärprocess. För att knyta ihop säcken helt tror vi också att detta arbete kommer att leda till ett bättre ledarskap i klassrummet med lärare som är trygga med de metoder som de arbetar med.

Vi har under en tvåårsperiod börjat förändra lärmiljön i klassrummen genom att satsa på nya fina runda bord och stolar. Vi har nu bytt i fyra av våra klassrum och hoppas att vi ska kunna byta i några klassrum till innan sommarlovet.IMG_2713

Guldtrappan

Vi är en av åtta kandidater till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2016 som valts ut bland nominerade kommuner/skolhuvudmän för framgångsrik skolutveckling och digitalisering. Urvalet har gjorts efter ett antal kriterier för att beskriva verksamheten i kommunen. De åtta kandidaterna är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Sollentuna kommun, Stockholm stad, Sundsvalls kommun, Västerås stad och inte minst Simrishamns kommun. Här kan man läsa mer om Guldtrappan.

Vi ses i korridorerna!

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i årskurs 3 och 6 kommer de nationella proven snart. Det  är också årskurs 6 sista terminen innan de skall få betyg och fortsätta sin skolgång på högstadiet.

Pia, Christian, Joacim och MFF kommer att  hålla föräldramöte för sökande till fotbollsakademin den 28/1 kl 18:00. På mötet kommer föräldrarna att få information om fotbollsklassen. Mötet kommer att behandla vad det innebär att gå i fotbollsklass, hur det fungerar och vad som krävs av eleverna samt vilken unik möjlighet det är för eleverna. Uttagning kommer ske den 13/3 mellan klockan 13.00-14.00 på konstgräset utanför Korsavadsskolan.

Förra året införde vi “Öppet hus” för blivande årskurs 7 elever på Korsavadsskolan. Vilket var väldigt uppskattat. Även detta år kommer vi att ha öppet för alla på skolan, deras vårdnadshavare och blivande årskurs 7. Lördagen den 31/1 har vi öppen mellan kl 9-12. Varmt välkomna!

Anna Davidsson från Högskolan i Kristianstad kommer att fortsätta med sitt utvecklingsarbete /processtöd med lärarna på K-dagarna under läsåret. Hon kommer att utgå ifrån Wiliams fem nyckelstrategier och Lgr 11.

Det innebär att  Borrby skola och Korsavadsskolan kommer att utöka sitt samarbete kring ett F-9 perspektiv.  Detta kommer att leda till att lärare får en tydligare syn på vad som har gjorts och vad som kommer att behöva utvecklas i de olika åldrarna. För att främja detta arbete kommer vi, förutom gemensamma K-dagar, att ha gemensamma ämneslag vid fyra tillfällen under terminen. Ämneslagen kommer att följa det övriga utvecklingsarbetet och ta sin utgångspunkt i Wiliams fem nyckelstrategier.

Satsningen på “en till en” fortsätter att utvecklas och vi har många spännande saker kvar att lära oss. Vi har nu börjat byta ut lärarnas datorer mot Chromebook, samma som eleverna har. Det finns många fördelar att arbeta med Google Apps och en av dem är t.ex funktionen att dela dokument, lärare-elev. Detta skapar stora möjligheter att arbeta formativt och man kan följa elevens lärande. Eleverna kan också dela med varandra och kan då ge varandra kamratrespons.

Vårt samarbete med Gleerups fortsätter och våra  piloter  kommer att göra ett besök i Malmö för att lära sig mer om de nya digitala läromedlen. De kommer också få chansen att lämna feedback och på så sätt hjälpa till att utveckla läromedlen.

Mitt i terminen!

Halva hösten har passerat och vi har haft vårt höstlov – för första gången vecka 42! Hoppas att det passade er bra. För skolans del passar det utmärkt eftersom vi får fler veckor kvar på terminen att arbeta innan det blir jullov.

I höst har niorna haft sina prao-veckor, de sista i deras grundskoletid. Både arbetslplatser och Sissi (vår Studie- och yrkesvägledare) vittnar om att praktiken gått bra och att vi har väldigt trevliga och duktiga ungdomar på vår skola!

Utvecklingsarbetet på Korsavadsskolan går framåt i enlighet med våra fokusmål. Tidigare i höst var några av våra lärare iväg på utbildning i Stockholm “Bedömning för lärande” samt “Natur- och teknikutveckling”. Nästa vecka när vi har K-dagar kommer de att förmedla sina nya kunskaper till kollegorna – det kollegiala lärandet när det fungerar som bäst!

För oss rektorer har terminen hittills varit fylld av medarbetarsamtal. Det blir en hel del i våra två skolområden. men nu är det nästan klart och det har varit spännande, utvecklande och givande att höra deras tankar kring skolutveckling!

Nya vindar blåser också i skolledningen. Lotta avslutar idag sin tjänst som biträdande rektor och påbörjar uppdraget som utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen här i Simrishamn. På så sätt kommer vårt samarbete att fortsätta tillsammans. I det vardagliga skolutvecklingsarbetet får Pia nu två nya biträdande rektorer: Rasmus Björck som har sin huvudsakliga placering på Korsavadsskolan och Joakim Cronvall som har sin huvudsakliga placering på Borrby Skola. Vi kommer dock att jobba som ett team.

Även i personalen är det lite förändringar. Det är lite föräldraledighet och byte av arbetsplats – dock inom vår organisation. Så är livet – det står aldrig stilla!

Idag är det fullt av spöken, häxor och andra skrämmande figurer på skolan, då hemvist Söder har Halloweentema. Vi önskar er alla en trevlig Allhelgonahelg!

Det drar ihop sig!

Ett läsår svischar förbi så fort! Nu är vi inne i maj månad – intensivt men kul! Det är mycket på gång. Alla nationella prov ska genomföras, rättas och sambedömas. Läsåret ska sammanfattas i det systematiska kvalitetsarbetet. Tjänstefördelningarna inför kommande läsår 14/15 ska sättas. Hela det kommande läsåret ska faktiskt planeras och förberedas innan sommarlovet. Tro det eller ej – men även budgetarbetet inför 2015 är igång! Som skolledare lever man både i nuet och i framtiden.

Inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete på skolan har vi satt in utvärderingsdagar för alla arbetslag. Först ut är arbetslag Norr, nästa vecka. För att detta ska fungera på bästa sätt kommer eleverna i respektive hemvist att får en arbetsuppgift att slutföra hemma den eftermiddag då lärarna ska analysera arbetet under det gångna läsåret. Det handlar inte om att konstatera vad som gjorts under året – utan om att fundera över de resultat vi har fått, varför de ser ut som de gör och hur man kan förändra och förbättra sin undervisning.

Den 20 maj har vi årets sista gemensamma K-dag. Den börjar vi i hälsans tecken med lite röresle och hälsofrukost tillsammans. Om kroppen fått röra sig lite grann blir hjärnan piggare! Därefter blir det fortsatt kompetensutveckling kring Google Apps for Education och vår nya portal EduLife – en digital plats som samlar elevernas lärande i de olika ämnena på ett och samma ställe. Praktiskt och överblickbart!

Öppet Hus!

I lördags hade vi som bekant Öppet Hus hos oss på Korsavadsskolan 7-9 – och vilken härlig skoldag det blev! Full aktivitet i nästan alla klassrum. Det var roligt att så många besökte oss – såväl blivande årskurs 7-elever med föräldrar, som föräldrar till elever som redan går på skolan. Vi hade till och med några mor- och farföräldrar här!

Efter all positiv respons vi fått blir det sannolikt ett nytt Öppet Hus om ett år.