IKT och kvalitetsarbete – Snurran

Vår egna ledningsgrupp träffades för att titta på alla arbetslagens kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del i vårt skolutvecklingsarbete. Där har vi i ledningen möjlighet att analysera arbetslagens arbete. Vi har fyllt på vårt kvalitetshjul men den sista analysen för läsåret är inte klar än. Här nedan kan du se lite utdrag från våra arbetslags kvalitetsarbete.

Borrby 

Vi kan bli ännu mer tydliga med att bryta ner målen för eleverna. Mer höga positiva förväntningar på eleverna. Vi behöver få hjälp med att koppla samman de LLPer som vi har arbetat med och Anna Davidssons LPPer.”

“Vi arbetar mer fokuserat kring förmågor och kring vilka kunskapskrav som ställs. Detta gör att många fler elever blivit medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Många har också blivit mer motiverade till att arbeta mer målmedvetet. Vi har också blivit tydligare på visa vad de olika betygsstegen innebär.”

Vi har utformat rutiner för elevhälsoverksamheten, men de är inte fullt ut implementerade i organisationen. Insatsplaner för hela klasser och enskilda individer är pågående. Det är dock svårt att tidsbegränsa insatsplanerna. Elevhälsoverksamheten har förändrat arbetsformer. Vi ses i arbetslaget en gång i veckan, där vi tar upp gemensamma ärenden, därefter delar vi upp oss. Vi har delar upp oss utifrån behov och tid.”

Korsavad 

“Ju mer insatta vi blir med kunskapskraven desto tydliga blir vi med framföra för eleverna vad det är som bedöms. När de nationella proven är avklarade kan vi se hur måluppfyllelsen blev, det vill säga en summativ bedömning. Det nationella provet i svenska visar dock på att alla i klass x har nått målen. Korrelationen mellan nationella proven och höstterminens betyg överensstämmer relativt väl.”

“Vi ger information muntligt och skriftligt (på tavlan) och ger eleverna tillfälle att anteckna/fota detta. Vi arbetar med att ge lektionerna en tydlig struktur, så eleverna lättare ska förstå vad som ska hända under lektionen och vad som väntas av dem. Bristande struktur är det största hindret för många elever och genom att ge struktur kan vi öka måluppfyllelsen. Vi använder GAFE i den utsträckning respektive lärare behärskar det. Förmågorna i respektive ämne finns anslagna i klassrummen. Lena har en engelska blogg, som eleverna har stor hjälp av.”

“Under våren kommer vi ha gemensam sambedömning i de olika ämnena. Vi kommer även ta hjälp av lärare som är behöriga inom ämnet från andra delar av skolan för att ytterligare säkerställa en likvärdig bedömning. Utöver detta sker sambedömning på ämneslagskonferenserna. På dessa tillfällen finns det idag även ett samarbete med de tidigare årskurserna.Vi använder oss också av det bedömningsstöd som skickats ut av skolverket.”

Planeringen inför hösten är i igång och vi har varit runt i arbetslagen i Borrby för att lyssna på deras tankar. På Korsavad har arbetslagen fått skicka in sina idéer och önskemål. Även tjänstefördelningen gör vi en översyn på och vi har några tjänster att erbjuda både på Korsavad och i Borrby. På Korsavad söker vi lärare i SO, Sv/Eng samt en skolassistent. I Borrby söker vi en SvA-lärare och en vikarierande kurator.  Kanske känner du någon som skulle vara lämplig till någon av dessa tjänster? Titta på annonserna här.

Lokala medier har uppmärksammat vår skola och den nya situationen med fler nyanlända. Lyssna på intervjun här

Det ingår många saker i ett rektorsuppdrag. Förra veckan har det också hunnits med en förstelärarträff på Malmö högskola, där rektor Pia fick berätta om hur vi anställt förstelärare i våra kommun och vilka förväntningar som ligger i deras uppdrag. Det man kan konstatera är att uppdraget ser väldigt annorlunda ut i kommunerna.Pia fick också informera om sitt uppdrag som rektor vilket var väldigt spännande. Där man också kan se att även uppdraget som rektor ser väldigt olika ut. Det är alltid nyttigt att hålla sig informerad om hur det ser ut i andra kommuner.

På en av K-dagarna för två veckor sen höll vår utvecklingsledare Lotta en uppskattad föreläsning om Google+ med tillhörande workshop. Det känns toppen att vi blir vassare och vassare på IKT och sociala medier. På torsdagen fortsatte vi i grupper där alla fick chansen att arbeta på den nivå de kände sig bekväma med. Detta är ett arbete som vi kommer att hålla i och fortsätta förbättra framöver. Även lärarna i Borrby fick samma föreläsning av Lotta på torsdagen då vi hade en gemensam kompetensutvecklingsdag på Korsavad. Dagen startades som vanligt med ett hälsoval och en god frukost. Med tanke på att det var Valborg så avslutade vi dagen gemensamt med korvgrillning.

blogg maj 5 2015blogg maj 4 2015 blogg maj 3 2015blogg maj 2 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s